เริ่มต้นใช้งาน Raspberry Pi

1.ติดตั้ง
1.1 Download Raspbian Image จาก https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/
1.2 Download โปรแกรมสำหรับเขียน Image ลง SDCard  จาก https://etcher.io/
1.3 เขียน Image ลง SDCard

2.ปรับแต่งเบื้องต้น
2.1 ตั้งค่า WIFI โดยเปิด SDCard บน Computer แล้วแก้ไขไฟล์ /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf ดังนี้
network={
ssid="SSID"
psk="password"
key_mgmt=WPA-PSK
}


2.2 ทำให้ระบบทันสมัย
sudo apt update
sudo apt upgrade

*** ถ้ามี apt-cacher-ng ก็สร้างไฟล์ /etc/apt/apt.conf.d/02-proxy แล้วใส่ค่านี้ลงไป
Acquire::http::Proxy "http://192.168.xx.xx:3142";
*** วิธี setup apt-cacher-ng จาก github

2.3 สั่ง sudo raspi-config เพื่อตั้งค่าพื้นฐาน เช่น hostname, locale, timezone

3.ติดตั้ง GUI (ที่มา : https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=66&t=133691)
3.1 ติดตั้งสิ่งที่จำเป็น
sudo apt-get install --no-install-recommends xserver-xorg
sudo apt-get install --no-install-recommends xinit
sudo apt-get install raspberrypi-ui-mods
sudo apt-get install lightdm


3.2 เรียกใช้งาน GUI ด้วยคำสั่ง startx หรือ ตั้งค่าให้ boot เข้าอัตโนมัติจากคำสั่ง sudo raspi-config

3.3 ติดตั้ง VNC ไว้ให้ Remote ใช้งานง่าย ๆ (ที่มา : https://www.raspberrypi.org/documentation/remote-access/vnc/)
sudo apt-get install realvnc-vnc-server
แล้วเปิดใช้งานได้จากเมนู Interfacing Options ของ raspi-config

Tips :
backup sdcard without empty space : sudo dd if=/dev/sdb | gzip > backup.img.gz
restore : cat backup.img.gz | gunzip | dd of=/dev/sdb

Comments

Popular posts from this blog

Artillery Hornet + OctoPrint + Klipper

Proxmox on Intel NUC

เพิ่ม Font ภาษาไทยให้ OpenElec (Kodi)