Saturday, September 22, 2012

Deleting comment lines

เวลาที่ไฟล์สำหรับ Config ที่มี Comment เยอะ ๆ แล้วต้องการลบออกให้หมด ทำได้โดยใช้คำสั่ง

sed '/^\#/d' myFile > tt
mv tt myFile

ความหมาย:
sed '/^\#/d' myFile : removes all lines starting with # from the file myFile and outputs the result in the console,
> tt : redirects the output into a temporary file called tt,
mv tt myFile : moves the temporary file tt to myFile.

ที่มา : http://soft.zoneo.net/Linux/remove_comment_lines.php
อีกวิธี : http://linuxconfig.org/remove-comment-lines-from-linux-config-files

Friday, September 21, 2012

Sony Tablet S : ICS Rooted

เก็บเล็กผสมน้อยมาจาก xda ครับ (ใช้วิธี adb restore)

ใช้ไฟล์ที่จำเป็นตามนี้ ics-rooted.tar.gz

1.adb restore settings.ab #เรียก function restore ที่ tablet ให้ตอบตกลงด้วย
2.adb shell ls -ld /data/data/com.android.settings/a #drwxrwxrwx system system a
3.adb shell
4.cd /data/data/com.android.settings
5.rm -r a #permission denied ก็ปล่อยมัน
6.while : ; do ln -s /data a/file99; done #โปรแกรมจะ loop ไม่รู้จบ ให้เปิด cmd อันใหม่ขึ้นมา
7.adb restore settings.ab #เรียก function restore อีกครั้ง ที่ tablet ให้ตอบตกลง แล้วรอจนเสร็จ แล้วค่อยยกเลิก cmd อันแรก
8.adb shell ls -ld /data #drwxrwxrwx system system data
9.adb push busybox /data/local/tmp
10.adb push rootkit.tar.gz /data/local/tmp
11.adb push Superuser.apk /data/local/tmp
12.adb push su /data/local/tmp
13.adb shell
14.cd /data/local/tmp
15.chmod 755 busybox
16../busybox tar zxf rootkit.tar.gz
17.exit

18.adb install ZipSigner2.apk
19.adb push VpnFaker.apk /sdcard/VpnFaker_unsign.apk
20.เรียกโปรแกรม ZipSigner2
20.1 Input เป็น /sdcard/VpnFaker_unsign.apk
20.2 Output เป็น /sdcard/VpnFaker.apk
20.3 Key/mode เป็น platform
21.adb pull /sdcard/VpnFaker.apk #ถ้าให้ดี ลบไฟล์เก่าออกก่อนค่อย pull เพื่อให้มั่นใจว่าได้ไฟล์ใหม่

ก่อนจะทำต่อ ถ้าเคยพยายามทำแล้วไม่สำเร็จให้ย้าย folder คืนก่อน
adb shell
cd /data
mv system system3 #เพิ่มตัวเลขด้านหลังไปเรื่อย
mv system- system #ย้าย folder กลับ
mv app app3 #เพิ่มตัวเลขด้านหลังไปเรื่อย
mv app- app

22.adb push VpnFaker.apk /data/local/tmp
23.adb shell
24.touch -t 1346025600 /data/local/tmp/VpnFaker.apk
25.cd /data
26./data/local/tmp/busybox cp -r system system2 #Permission denied ปล่อยไป
27./data/local/tmp/busybox find system2 -type f -exec chmod 666 {} \;
28./data/local/tmp/busybox find system2 -type d -exec chmod 777 {} \;
29.mv system system-
30.mv system2 system
31.mv app app-
32.mkdir app
33.mv /data/local/tmp/VpnFaker.apk /data/app
34.TZ=0 ls -l /data/app #-rw-r--r-- shell shell 198580 2012-08-27 00:00 VpnFaker.apk
35./data/local/tmp/busybox sed -f /data/local/tmp/packages.xml.sed system-/packages.xml > system/packages.xml
36./data/local/tmp/busybox grep vpndialogs system/packages.xml37.exit
38.adb reboot #ตอน Boot จะขึ้นประมาณว่า Android is updating

39.adb shell am start -n com.android.vpndialogs/.Term
40.id #uid 1000(system)...
41./data/local/tmp/onload.sh
42./data/local/tmp/onload2.sh

43.adb shell
44./dev/sh
45.id #uid 2000(shell)...

46.chown 0.0 /data/local/tmp/_su
47.chmod 6755 /data/local/tmp/_su
48./data/local/tmp/_su
49.id #uid 0(root)...

50./data/local/tmp/busybox mount -o rw,remount /system
51./data/local/tmp/busybox cp /data/local/tmp/_su /system/xbin
52.chown 0.0 /system/xbin/_su
53.chmod 6755 /system/xbin/_su
54./data/local/tmp/busybox cp /data/local/tmp/su /system/xbin
55.chown 0.0 /system/xbin/su
56.chmod 6755 /system/xbin/su
57./data/local/tmp/busybox cp /data/local/tmp/Superuser.apk /system/app
58./data/local/tmp/busybox mount -o ro,remount /system
59.sync
60.exit

61.cd /data
62.mv app app2
63.mv app- app
64.mv system system2
65.mv system- system
66.exit
67.exit

สำเร็จ!

ขั้นตอนทั้งหลายเหล่านี้มีคนทำให้สำเร็จแล้วที่ http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1886460

นอกจากนี้ก็มีโปรแกรมสำหรับ root ICS แบบที่หา Driver ให้เองด้วยเลยที่ www.unlockroot.com

Monday, January 23, 2012

Export/Import Google Chrome Extensions

เคยมั้ยที่ มีเหตุจำเป็นต้องเปลี่ยน User หรือปัญหาอื่น ๆ ที่ทำให้ต้องใช้งาน Chrome ใหม่ แต่ไม่มี Extension ที่ถูกใจตามมาด้วย
ปัญหานี้แก้ไขได้ด้วยการ Export แล้วนำมา Import ใหม่ดังนี้
1. Extensions ของ Google Chrome จะเก็บอยู่ที่ /home/user/.config/google-chrome/Default/Extensions สำหรับ Ubuntu และ C:\Documents and Settings\UserName\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default สำหรับ Windows
แต่จะเห็นว่ามันไม่ได้เก็บเป็นชื่อ Extensions แต่เป็นรหัสอะไรซักอย่าง


2.ใช้คำสั่งเพื่อดูรายละเอียดของ Extensions ดังนี้
2.1 เปิดหน้า Extensions ขึ้นมา chrome://extensions/
2.2 กดปุ่ม shift+ctrl+j
2.3 ป้อน code ดังนี้
returnExtensionsData=function(a){var o=[];for(var i=0,e=a.extensions,len=a.extensions.length;i
2.4 จะได้ผลลัพธ์ประมาณนี้
var extdata=[
{"id":"dabddpakolmhhlcblnooeacilidlbblh","name":"Publish sync for google+ & facebook"},
{"id":"lnlgojabfogikedjanecphloghlegpdm","name":"Phone 2 Google Chrome™"},
{"id":"oadboiipflhobonjjffjbfekfjcgkhco","name":"Google Chrome to Phone Extension"}];


3.จากขั้นตอนที่ผ่านมาจะเห็นว่า id จะตรงกับชื่อ folder ที่นี้ก็ดูตรง name ซึ่งเป็นชื่อ Extension ก็ไป copy folder นั้นมา แล้วก็คลิกตรง "Load unpacked extension... แล้ว browse ไป folder ที่เรา copy มา ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

ที่มา : http://superuser.com/questions/154770/how-to-export-extensions-of-google-chrome

Ubuntu with RAM 4GB

ใช้งาน Ubuntu โดยที่มี RAM 2 GB มานาน วันดีคืนดีซื้อมาเพิ่มอีก 2 GB แทนที่จะเห็นเป็น 4 GB ดันเห็นแค่ 2.7 GB เอง
พอลองเปิด Windows7 ดูบ้างก็เห็นเป็น 4 GB (Available 2.7 GB) เหมือนกัน
พอค้นคว้าดูก็พบว่าเป็นข้อจำกัดของ OS 32 bit นี่เอง แต่สำหรับ Ubuntu มีทางแก้ไขคือ เปิดใช้งาน Physical Address Extension :PAE

1. ตรวจสอบก่อนว่า CPU เรา support มั้ย
grep --color=always -i PAE /proc/cpuinfo

ถ้าได้ผลก็ดำเนินการต่อได้


2. ติดตั้ง Kernel สำหรับใช้งาน PAE
sudo aptitude install linux-generic-pae linux-headers-generic-pae


ที่มา : https://help.ubuntu.com/community/EnablingPAE