Proxmox on Raspberry Pi

Proxmox on Raspberry Pi 


อุปกรณ์ที่ใช้ :

1.Raspberry Pi 4 Model B - 8GB

2.Argon One M.2 Case with M.2 SSD Kits + M2. SSD 512GB


การติดตั้ง :

1.Download RaspiOS (debian11 bulleyes) จาก https://www.raspberrypi.com/software/operating-systems/

2.เขียนลง SD Card หรือ Flash Drive

3.Boot เพื่อติดตั้งและตั้งค่าให้เรียบร้อย เปิดใช้งาน SSH Server ด้วย

4.Download RaspiOS อีกทีเพื่อเขียนลง SSD หรือจะใช้คำสั่ง scp ส่งไปก็ได้ (scp 2021-10-30-raspios-bullseye-arm64.zip raspberri@IP-ADDRESS:~)

5.Boot ด้วย SSD

6.ติดตั้ง Proxmox

apt update && apt install -y curl

curl https://raw.githubusercontent.com/pimox/pimox7/master/RPiOS64autoinstall.sh > RPiOS64autoinstall.sh

nano RPiOS64autoinstall.sh #กำหนด ชื่อ host + ip +gateway

chmod +x RPiOS64autoinstall.sh

./RPiOS64autoinstall.sh

7.เปิดใช้งานที่ https://IP-ADDRESS:8006


การใช้งาน :

1.สร้าง LXC Container

1.1 Download Image เพื่อสร้าง CT Template จาก https://jenkins.linuxcontainers.org/view/Images/ เลือกเอา image ชนิด arm64 ชื่อไฟล์ rootfs.tar.xz

1.2 เปลี่ยนชื่อไฟล์แล้ว Upload ไปไว้ที่ Proxmox ผ่านเมนู Storage > CT Template

1.3 คลิก Create CT เพื่อสร้าง


2.สร้าง VM

2.1 Upload ไฟล์ ISO ไปไว้ที่ Proxmox ผ่านเมนู Storage > ISO Images

2.2 คลิก Create VM เพื่อสร้าง โดยยังไม่ต้องเลือกใช้ CD/DVD disc image file (iso)

2.3 ที่เมนู Hardware เปลี่ยน BIOS เป็น OVMF (UEFI) แล้ว Add เพิ่ม EFI Disk ขึ้นมา

2.4 คลิก Add เพิ่ม CD/DVD Drive เลือก Bus/Device เป็น SCSI แล้วเลือก ISO Image ที่จะใช้ติดตั้ง

2.5 ที่เมนู Options เปลี่ยน Boot Order ให้เป็น CD/DVD Drive (ติดตั้งเสร็จแล้วค่อยมาเปลี่ยนกลับอีกที)

2.6 Boot และติดตั้ง OS


3.นำไฟล์ VM Disk Image ที่มีอยู่แล้วมาใช้

3.1 scp ไฟล์ไปไว้ที่ Server แล้วพิมพ์คำสั่ง 

qm importdisk VMID IMAGE-FILE STORAGE-NAME 

เช่น

qm importdisk 102 bullseye.arm.qcow2 local

3.2 จะเกิด unused disk โผล่ขึ้นมาที่เมนู Hardware ให้ Add ไปใช้งานได้


4.reset root password ของ VM Disk Image
4.1 ติดตั้ง guestfish
sudo apt install libguestfs-tools
4.2 เปิดไฟล์ .qcow2 ขึ้นมาเพื่อแก้ไข จะได้ prompt เป็น ><fs>
sudo guestfish --rw -a ubuntu-20.04.qcow2
4.3 run คำสั่งเพื่อแก้ไข password
launch
list-filesystems
mount /dev/sdaX /
vi /etc/shadow #สร้าง passwd ด้วยคำสั่ง openssl passwd -1 [PASSWORD] แล้ว copy มาวางที่บรรทัดของ root:
quit

5.Path ของไฟล์ต่าง ๆ
5.1 Image > /var/lib/vz/images/
5.2 Backup > /var/lib/vz/dump/
5.3 ISO > /var/lib/vz/template/iso/
5.4 CT template > /var/lib/vz/template/cache/

Comments

Popular posts from this blog

Artillery Hornet + OctoPrint + Klipper

เพิ่ม Font ภาษาไทยให้ OpenElec (Kodi)

Proxmox on Intel NUC