เพิ่ม Font ภาษาไทยให้ OpenElec (Kodi)

ที่เครื่อง OpenElec (SSH)
1.cd /storage/.kodi/media/
2.mkdir Fonts

ที่เครื่องอื่น
1. scp arial.ttf root@openelec:/storage/.kodi/media/Fonts/

เปลี่ยน Fonts ที่เมนู Setting > Appearance > Skin > Fonts เลือก Arial based

ปิดเสียงเวลาคลิกที่เมนู Setting > System > Audio output > Play GUI sounds

Comments

Popular posts from this blog

Artillery Hornet + OctoPrint + Klipper

Proxmox on Intel NUC